Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Soukromé právo po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (čtyřdenní seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.09.2013, 20.9.2013, 21.9.2013,22.9.2013
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
13249

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální
05.12.2013, 6.12.2013, 7.12.2013, 8.12.2013
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
13250

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) od základu mění české soukromé právo, a to ve všech jeho odvětvích. Cílem semináře je poskytnout účastníkům orientaci v nové právní úpravě v její celistvosti a provést je hlavními změnami napříč těmito předpisy, které by neměly uniknout jejich pozornosti. Výklad se zaměří na oblasti a otázky významné pro podnikání a bude podán srozumitelnou formou využitelnou i pro neprávníky (např. účetní, daňové či ekonomické poradce podnikatele). Zvláštní pozornost bude věnována systému přechodných ustanovení.

Odborný program semináře:

 • obecně k novému civilnímu právu
  • přehled hlavních předpisů nového práva či předpisů dotčených změnou
  • historické, filozofické a ideové zdroje nové úpravy
  • hlavní principy nové úpravy
  • kogentnost vs. dispozitivnost nové úpravy
  • hlavní změny v pojmosloví / nové pojmy (výprosa, pacht, závdavek, cena, újma, závazek, obchodní závod, pobočka aj.)
  • přechodná ustanovení k novému zákoníku
 • podnikání a podnikatel v nové úpravě
  • vymezení pojmů podnikání a podnikatel
  • zvláštnosti vztahů mezi podnikateli
  • zvláštnosti vztahů s podnikatelem
  • obchodní firma
  • obchodní závod a pobočka
  • jednání (za) podnikatele
 • nová právní úprava právnických osob / obchodních společností
  • systém a struktura nové právní úpravy právnických osob a hlavní změny oproti současnému právu
  • typy právnických osob a systém jejich úpravy
  • povinnost přizpůsobit právní poměry nové právní úpravě (lhůty a výkladové problémy)
  • změny v úpravě jednání za právnickou osobu, nová úprava konfliktu zájmů
  • nová úprava předpokladů pro výkon funkce, vzniku a zániku funkce
  • nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odměňování
  • změny v úpravě odpovědnosti členů orgánů právnických osob a jejich ručení za dluhy společnosti, nová rizika
  • obchodní korporace: nové koncernové právo, nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu
  • základní změny v úpravě SRO (nové možnosti v úpravě práv a povinností společníků, nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů, zrušení minimálního základního kapitálu a rezervního fondu, možnost vlastnit více podílů, kmenový list, novinky v úpravě převodu podílu, způsoby a důsledky zániku účasti aj.)
  • základní změny v úpravě AS (druhy akcií, jejich převod, nová úprava práv akcionářů, rozdělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, monistický a dualistický systém aj.)
  • základní změny v úpravě společenství vlastníků / spolků (občanských sdružení) / družstev
 • věci a věcná práva v novém občanském zákoníku
  • pojem věci, třídění věcí, pohledávka jako věc, veřejný statek
  • nový koncept věci movité i nemovité, nové věci nemovité (právo stavby aj.)
  • nový režim stavby (již jen součást pozemku nebo práva stavby); vystavění a přestavek
  • nová práva / nové povinnosti vlastníků nemovitostí (nová rizika v oblasti sousedských práv)
  • nabytí vlastnictví, nová rizika při nabývání vlastnictví, přechod povinností s věcí
  • nabývání vlastnictví od nevlastníka, vydržení, nová rizika pro vlastníky (zvláště nemovitostí) a jak jim předcházet
  • věcněprávní zákaz zcizení či zatížení věci
  • opuštění věci a její okupace, nález
  • spoluvlastnictví (včetně bytového)
  • škoda na věci, škoda způsobená věcí
 • právní jednání, smlouvy a závazky v novém občanském zákoníku
  • promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku
  • zdánlivost / relativní a absolutní neplatnost / účinnost / relativní neúčinnost právního jednání či jeho části
  • výklad právního jednání
  • nová úprava vzniku smlouvy (smluvní modality kontraktačního procesu, změny v úpravě nabídky a akceptace, smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran, adhesní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky a jejich jednostranné změny aj.)
  • změny a novinky v právní úpravě obsahu smlouvy (smlouva o plnění třetí osoby, neúměrné zkrácení, podstatná změna okolností aj.)
  • změna závazku (prodlení dlužníka, postoupení pohledávky, postoupení smlouvy aj.)
  • zánik závazku (splnění, započtení aj.)
  • nové smluvní typy (výprosa, pacht aj.)
  • náhrada škody / újmy v novém občanském zákoníku
  • bezdůvodné obohacení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit