Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní a závazkové právo v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.11.2013, 8.11.2013, 9.11.2013, 10.11.2013
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
13244

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně mění české závazkové právo včetně práva smluvního. Kontraktační praxi čeká řada novinek. Smluvním stranám se otevírají dosud netušené možnosti a instituty, zvláště na podnikatele ale číhají i některá omezení a rizika. Seminář si klade za cíl účastníky podrobně provést změnami, jež by neměly uniknout jejich pozornosti a které se týkají předpokladů existence a platnosti, uzavírání, obsahu a změny smluv, zániku závazků z nich vzešlých, ale i vybraných smluvních typů. Neméně zásadní jsou posuny v právní úpravě náhrady škody / nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení. Výklad se proto podrobně zaměří i na ně. Detailně rozebrána budou též přechodná ustanovení ke všem zmíněným oblastem.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • přechodná ustanovení k novému závazkovému právu
 • základní otázky výkladu a aplikace nového závazkového práva
  • dispozitivita vs. kogentnost
  • výklad nové úpravy
  • klíčová obecná ustanovení ovlivňující aplikaci celého kodexu
  • poctivost a spravedlnost v novém právu
  • typy závazků podle postavení účastníka (s podnikatelem, spotřebitelem, slabší stranou)
 • základní pojmosloví nového závazkového práva
  • smlouva, dohoda, závazek, dluh
  • lhůta, doba
  • cena, újma
  • další
 • promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku
  • změny v konstrukci a délce promlčecí lhůty
  • nové skutkové podstaty stavení běhu promlčecí lhůty
  • prekluzívní lhůty a jejich stavění
 • smlouva jako právní jednání
  • forma smlouvy (dohody o novaci / narovnání)
  • zdánlivost / relativní a absolutní neplatnost smlouvy či její části
  • praktická úskalí dodatečného zhojení (se zpětnými účinky) neurčitosti / nesrozumitelnosti / nedostatku zákonem předepsané formy smlouvy
  • výklad smlouvy
 • nová úprava vzniku smlouvy
  • předpoklady vzniku závazku (existence kauzy, právem chráněný zájem věřitele, spravedlivý důvod)
  • možné smluvní modality kontraktačního procesu
  • změny v úpravě nabídky a akceptace
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • kdy bude mlčení znamenat souhlas
  • adhesní smlouvy
  • všeobecné obchodní podmínky (a jejich následné jednostranné změny)
  • další otázky
 • účinnost smlouvy
  • obecné předpoklady
  • doručení / domněnky (doby) dojití / zpětná účinnost?
  • podmínky a časová určení v nové úpravě
  • relativní neúčinnost právního jednání
 • obsah smlouvy
  • smlouva o plnění třetí osoby
  • neúměrné zkrácení
  • podstatná změna okolností
  • nahrazení části obsahu smlouvy soudem
 • změna závazku
  • prodlení dlužníka / věřitele
  • postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek
     – postoupení smlouvy (včetně rizik spojených s přípustností smluv uzavřených na řad a opatřených nevyplněným rubopisem)
  • převzetí dluhu / majetku / přistoupení k dluhu
  • vady plnění
 • zánik závazku
  • splnění
  • započtení
  • odstoupení od smlouvy
  • zákonné právo vypovědět smlouvu po 10 letech
  • vzdání se práva / prominutí dluhu
 • hlavní změny ve vybraných smluvních typech
  • darování
  • kupní smlouva (mobiliární a imobiliární koupě, prodej zboží v obchodě, koupě závodu)
  • smlouva o dílo
  • výpůjčka, výprosa, zápůjčka, úvěr
  • nájem a pacht
 • náhrada újmy v novém občanském zákoníku
  • opuštění jednotného civilního deliktu
  • koncept kontraktní vs. deliktní odpovědnosti
  • změny v prevenční povinnosti
  • pojem škody
  • příčinná souvislost
  • náhrada škody, nemajetkové újmy, náhrada ceny zvláštní obliby
  • zvláštní skutkové podstaty (škoda způsobená věcí, škoda na věci, škoda způsobená informací či radou aj.)
  • předsmluvní odpovědnost
  • škoda způsobená neplatností právního jednání
 • bezdůvodné obohacení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit