Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Soukromé právo podle nového občanského zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (volný cyklus tří seminářů)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.09.2013, 2.10.2013, 9.10.2013
9.00 - cca 17.00 po všechny dny
    —
13221

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální
27.11.2013, 4.12.2013, 11.12.2013
9.00 - cca 17.00 po všechny dny
    —
13222

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem rekodifikační komise k novému občanskému zákoníku, který se podílel na nové úpravě dědického práva. Působí jako akademický pracovník na Právnické fakultě UP v Olomouci a na Vysoké škole Karlovy Vary o.p.s., kde vyučuje občanské právo

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

Odborný program

Začátkem roku 2012 byl přijat zákon č. 89/2012 Sb. - jeden ze základních předpisů civilního práva – nový občanský zákoník, který nabude účinnosti 1. ledna 2014. Připravili jsme pro vás za účasti členů týmu hlavního zpracovatele třídenní seminář (jehož jednotlivé dny lze absolvovat i samostatně), který nabízí odborné veřejnosti široký náhled na nové informace o občanském právu. Nový zákon totiž zcela mění otázku postavení každého z nás, možnosti jak můžeme nakládat s vlastním majetkem, jak ho dědit, jak ho převádět apod. Také se v mnohém mění regulace právnických osob, jejich druhy, a to nejen ty podnikatelské. Zákon upřednostňuje vždy vůli lidí, a to nejen ve smlouvách, ale i v navazujících změnách rodinného práva, které je obsaženo také v zákoníku občanském.

1. seminář

OBECNÉ OTÁZKY A ZMĚNY V POSTAVENÍ LIDÍ A PRÁVNICKÝCH OSOB                                                             

27. listopadu 2013 – středa – do cca 17.00 hodin

Nová regulace předpokládá lidskou vůli a její svobodu. Zákon se to proto snaží ctít a nově reguluje nejen postavení osob, ale také jejich právní jednání (typicky smlouvy) a možnou ochranu tehdy, bude-li někdo v postavení slabší strany. Mnoho z toho se projeví i v podnikatelském světě, přičemž zákon rozšiřuje možnosti toho, co každý z nás smí, resp. co již nikoliv.

Odborný program semináře:

 • 1) Zásady soukromého práva (zejména autonomie vůle, dispozitivita vs. kogentnost, dobrá víra, poctivost, ochrana slabší strany,…) a jejich průměty do jednotlivých právních institutů
  • jak poznám, které ustanovení je dispozitivní?
  • jak ovlivňují výklad zákona zásady?
  • co je to veřejný pořádek a liší se od dobrých mravů?
  • jak se projevuje dobrá víra ve věcných právech, jak ve smluvním právu?
  • jak se promítá důraz na poctivost do dílčích právních institutů (např. předsmluvní odpovědnosti)?
  • co je to průměrný člověk a ovlivňují ho nějak jeho znalosti nebo činnost?
  • co jsou to adhezní smlouvy, jak se reguluje lichva a je spotřebitel a slabší strana totéž?
  • proč je dobré číst zákon odzadu – tedy od přechodných ustanovení?
 • 2) Postavení člověka (právní osobnost, svéprávnost, omezení svéprávnosti), podpora člověka při neschopnosti právně jednat, ochrana jeho osobnosti
  • kdy se člověk stává svéprávným, co je to emancipace?
  • jak se chrání nezletilí a co je to částečná svéprávnost?
  • proč již člověka nelze zbavit svéprávnosti?
  • jak lze člověku pomoci, když má obtíže při právním jednání a není omezen ve svéprávnosti?
  • jaké je postavení opatrovníka a co je to opatrovnická rada?
  • jak se projevuje hledisko průměrně rozumného člověka?
  • k jakým změnám dochází při obraně osobnosti člověka?
 • 3) Postavení právnické osoby
  • jaká entita je právnickou osobou? A co stát?
  • co je to veřejná prospěšnost?
  • co je to korporační loajalita, jak se projevuje a lze zneužít postavení v korporaci?
  • jaká jsou pravidla pro správu právnické osoby, jak občanský zákoník řeší péči řádného hospodáře a jak na to reaguje zákon o obchodních korporacích (pravidlo podnikatelského úsudku)?
  • může mít právnická osoba opatrovníka?
  • k jakým změnám dochází v právní regulaci spolků?
  • v čem se mění postavení nadací a tzv. staronadací?
  • jsou fundace něčím překvapivým?
 • 4) Osoba a její majetek
  • co je to majetek a co jmění?
  • k jakým změnám dochází při správě majetku v rámci rodiny?
  • jak se rozšiřují možnosti nakládání s vlastním majetkem (pořízení pro případ smrti, svěřenský fond)?
  • které osoby spravují cizí majetek?
  • jaká platí pravidla pro správu cizího majetku?
 • 5) Osoba v postavení podnikatele
  • kdo je podnikatelem a ovlivňuje status podnikatele aplikaci zákona?
  • co je to obchodní závod?
  • k jakým změnám dochází v prokuře?
  • může být podnikatel slabší stranou?
  • k jakým změnám dochází v regulaci všeobecných obchodních podmínek?
  • mění se regulace společnosti, tiché společnosti a obchodního zastoupení?
 • 6) Právní jednání osob
  • jaký je rozdíl mezi právním úkonem a právním jednáním?
  • která právní jednání je třeba učinit v písemné či přísnější formě?
  • jak se právní jednání interpretuje?
  • co je to zdánlivé právní jednání?
  • proč se preferuje relativní neplatnost před absolutní neplatností a jak poznám, že určitá vada vede k absolutní neplatnosti?
  • lze zhojit vadu právního jednání?
  • jak se mění skutkové podstaty neúčinného právního jednání (dříve odporovatelnosti)?
 • 7) Jak osoby vstupují do smluvních závazků s jinými
  • co je to závazek a zavazuje slib?
  • jak se mění kontraktační proces?
  • co když v době trvání závazku dojde k podstatné změně okolností?
  • lze postoupit celou smlouvu?
  • jak lze utvrdit splnění povinnosti jiné osoby?
  • jaké další důležité změny nastávají v obecném závazkovém právu?
 • 8) Jak vstupuje čas a jeho plynutí do právního postavení osob?
  • jak se čas počítá a jaký je rozdíl mezi lhůtou a dobou?
  • k jakým změnám dochází v institutu promlčení a prekluze?

Přednášejí a na dotazy odpovídají:

JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.

doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D.

2. seminář:

ZMĚNY V POJETÍ VĚCI A VĚCNÝCH PRÁV                                                             

4. prosince 2013 – středa – do cca 17.00 hodin

Vedle osob je důležitým pojmem nového zákona „věc“ – která je pojata jinak, šířeji, což ovlivňuje také způsoby jak s věcí zacházet. Je proto nutné opět věnovat pozornost nejen věci jako takové, ale také vzniku vlastnické práva a právům, které jsou s věcmi spojené.

Odborný program semináře:

 • 1) Věc v právním slova smyslu
  • k čemu je dobré široké pojetí věci?
  • co je nehmotnou věcí a je věcí i pohledávka?
  • co se považuje za součást věci a co za příslušenství a jak se nové vymezení projevuje při převodech věcí?
  • co je to věc hromadná?
  • jak nový občanský zákoník vymezuje nemovitost?
  • jak se řeší návrat k zásadě superficies solo cedit a k jakým změnám dojde v rámci katastru nemovitostí?
 • 2) Zvíře jako objekt právních vztahů
  • proč není zvíře věcí a čím tedy je?
  • jaká pravidla se na zvíře použijí?
  • je zvíře objektem vlastnického práva?
  • co když zvíře způsobí někomu újmu?
  • jak se napravuje škoda způsobená na zvířeti?
 • 3) Držba a ochrana držby
  • kam zmizela držba věci?
  • kdo je poctivý držitel, kdo držitel řádný a kdo pravý?
  • co je to mimořádné vydržení?
 • 4) Vlastnické právo, jeho omezení a nabývání
  • co vše lze vlastnit?
  • proč se imise rozdělují na přímé a nepřímé?
  • jaké jsou další novinky v sousedských vztazích?
  • jak se má člověk zachovat, když najde cizí věc?
  • lze nabýt cizí věc od neoprávněného (i tu, která je zapsaná ve veřejném seznamu)?
  • jaké změny jsou obsaženy v kupní a darovací smlouvě?
 • 5) Provádění stavby na cizím pozemku
  • jaké instituty mohu využít, když chci stavět na cizím pozemku?
  • co nabízí nová úprava smlouvy o dílo v případě stavby?
  • co je to právo stavby a kdy je vhodné je využít?
  • jak se řeší problematika neoprávněné stavby?
  • co je to přestavek?
  • co když nemám přístup ke stavbě na cizím pozemku?
 • 6) Novinky v oblasti spoluvlastnictví
  • je zachováno zákonné předkupní právo podílového spoluvlastníka?
  • jaká ochrana se poskytuje minoritnímu podílovému spoluvlastníkovi?
  • lze podílového spoluvlastníka vyloučit ze spoluvlastnictví?
  • jak se mění bytové spoluvlastnictví?
  • společenství vlastníků jednotek již nevzniká ex lege?
  • co je to přídatné spoluvlastnictví a jak se dá využít?
 • 7) Majetkové vztahy mezi manželi
  • co patří do společného jmění manželů (SJM)?
  • obvyklé vybavení domácnosti již není součástí SJM?
  • jak lze SJM modifikovat?
  • jak jsou chráněni věřitelé manželů?
  • co je nového v právní úpravě bydlení manželů?
 • 8) Práva k cizím věcem (zástavní právo, služebnosti)
  • co vše může sloužit jako zástava?
  • lze použít zástavního agenta?
  • jak se mění pohled na negative pledge?
  • lze si sjednat vlastní způsob zpeněžení zástavy?
  • je zakázaná propadná zástava?
  • co je to uvolněná zástava?
  • jaké jsou odlišnosti v použití zástavního práva a zajišťovacího převodu práva?
  • jaký je rozdíl mezi služebnostmi a reálnými břemeny?

Přednášejí a na dotazy odpovídají:

JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.

doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D.

3. seminář

NÁHRADA ÚJMY, BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ A REVOLUCE V DĚDICKÉM PRÁVU                                                             

11. prosince 2013 – středa – do cca 17.00 hodin

Občanský zákoník se přiklání ke zvýšení ochrany člověka, a proto také rozšiřuje jeho ochranu tehdy, je-li poškozen (a to nejen majetkově). Pozornost bude tak mířit nejen na pojem škody a újmy, ale také na další aspekty sanace poškození jiného. Velkou revoluci znamenají změny v rovině dědického práva, proto je jim věnována stěžejní část tohoto semináře.

Odborný program semináře:

 • 1) Náhrada újmy
  • co je to újma a co škoda?
  • lze limitovat výši újmy?
  • jaké jsou předpoklady náhrady újmy při porušení zákona?
  • za jakých podmínek se hradí újma při porušení smluvní povinnosti?
  • co se mění v jednotlivých skutkových podstatách náhrady škody?
  • preferuje zákon naturální restituci nebo náhradu v penězích?
  • jak se hradí škoda na věci a jak při újmě na přirozených právech člověka?
  • ruší se tzv. bodová vyhláška?
 • 2) Bezdůvodné obohacení
  • co znamená kritérium spravedlivého důvodu?
  • jak se vypořádá vzájemné plnění z neplatné smlouvy?
  • co když není možné vydat bezdůvodné obohacení?
  • jak se chrání poctivý příjemce?
 • 3) Další závazky vznikající z deliktů a z jiných právních důvodů
  • k jakým změnám dochází v právní úpravě nekalé soutěže?
  • jak se mění nepřikázané jednatelství a versio in rem?
 • 4) Dědické právo
  • Jaký je rozdíl mezi pozůstalostí a dědictvím?
  • jakým způsobem lze pořídit pro případ smrti?
  • může závěť obsahovat podmínky a příkazy?
  • co je to dědická smlouva?
  • co je to odkaz a kdo je odkazovník?
  • jak je chráněn věřitel zemřelého dlužníka?
  • co se mění v zákonné dědické pozůstalosti?
  • jsou i nadále chráněni nepominutelní dědicové a jak?

Přednášejí a na dotazy odpovídají:

JUDr. Václav BEDNÁŘ, Ph.D.

JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit