Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.04.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12046

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům srozumitelný a praktický návod k uzavírání smluv, zejména obchodněprávních, při kontraktaci plnění, které je veřejnou zakázkou, z pohledu praktiků zabývajících se uvedenou problematikou. Účastníci budou seznámeni s pravidly a postupy při uzavírání smluv z pohledu občanského a obchodního zákoníku a zákona o veřejných zakázkách, s nejčastějšími chybami souvisejícími s kontraktačním procesem, s omezováním přístupu k veřejné zakázce a s vyjednáváním obchodních podmínek. Doporučené postupy budou demonstrovány na aktuální judikatuře tuzemských soudů v civilním (obchodním) soudnictví i ve správním soudnictví a Soudního dvora EU.

Seminář je určen zástupcům podnikatelské veřejnosti i veřejné správy, advokátům a jiným právníkům specializujícím se na problematiku uzavírání smluv ve veřejných zakázkách, podnikovým právníkům a managementu významných hráčů na trhu, studentům postgraduálních studijních oborů právnických a ekonomických vysokých škol a odborné právnické i neprávnické veřejnosti.

Z obsahu semináře:

  • Kdo je podnikatelem – zadavatelem a podnikatelem - dodavatelem, kdo je oprávněn za ně jednat a zastupovat je, řešení souběhu funkcí, překročení pravomocí, formální a obsahové náležitosti jejich jednotlivých úkonů v rámci kontraktačních jednání
  • Vymezení typů plnění, která jsou veřejnou zakázkou, administrativní a organizační zajištění procesu kontraktace, rizika správních deliktů podnikatelů – zadavatelů a podnikatelů – dodavatelů (rizika veřejnoprávní) a rizika spojená s vymáháním smluvených podmínek (rizika soukromoprávní)
  • Režim smlouvy - kdy smlouva podléhá režimu obchodního zákoníku a kdy podléhá režimu zákoníku občanského (lze se z těchto režimů nějak vymanit?), vzorová smlouva a její náležitosti z pohledu soukromého a veřejného práva (minimalizace rizik na straně zadavatele i dodavatele, nejčastější chyby a triky při uzavírání smluv)
  • Obchodní podmínky (co bývá jejich obsahem, co když jsou v rozporu se smlouvou?) a jejich promítnutí do zadávacích podmínek (zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace)
  • Důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy
  • Povinný procesní postup před a při uzavírání smluv, kvalifikační požadavky, jejich stanovení, prokazování a posuzování, hodnotící kritéria, proces hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky
  • Kontraktační povinnost zadavatele a vítězného uchazeče, vzájemná součinnost při podpisu smlouvy, změny obchodních podmínek od zahájení zadávacího řízení do uzavření smlouvy a změny smluv po jejím uzavření
  • Optimalizace smluvních sankcí, úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody
  • Vliv porušení pravidel (nejen) na platnost smluv, navazující subdodavatelské smlouvy

Pozn.: Seminář byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit