Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Velký právní seminář o přeměnách obchodních společností po radikální novele doplněný účetními a daňovými souvislostmi

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.11.2011, 25.11.2011, 26.11.2011, 27.11.2011
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
11235

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nabyl účinnosti v létě roku 2008. Teorie i praxe mezitím odhalila řadu jeho závažných nedostatků i výkladových nejasností. Drtivou většinu z nich odstraňuje rozsáhlá novelizace, kterou Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dne 27. září 2011 a která nabude účinnosti dne 1. ledna 2012. Novela na jedné straně podstatně rozšiřuje okruh možností, jež zákon otevírá pro přeměňované společnosti (např. vzhledem k novým druhům přeshraničních přeměn), současně ale zakotvuje některá omezení, která stávající dikce výslovně nezmiňovala. Na novelu zákona o přeměnách navazují novely zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů, které reagují na změny v obchodně-právní úpravě. Současně se předpokládá významná novela účetní vyhlášky měnící zásadním způsobem vykazování v konečných účetních závěrkách zanikajících společností a v zahajovacích rozvahách společností nástupnických.

Cílem čtyřdenního semináře je podrobně zmapovat hlavní problémové okruhy, které zákon o přeměnách přinesl, a četná úskalí této nové úpravy, s nimiž se praxe dodnes potýká, a seznámit účastníky s řešeními i převratnými novinkami, která nabízí uvedená novelizace.

Seminář se zaměří na následující otázky:

 • typy vnitrostátních a přeshraničních přeměn
 • projekt přeměny, jeho právní povaha, forma a případné změny
 • zprávy o přeměně, informace o přeměně
 • znalecké posudky v procesu přeměny – kdy jsou nutné a kdy ne
 • odpovědnost společníků za nedostatečnou hodnotu „vkladu“ do základního kapitálu nástupnické společnosti při přeměně
 • význam rozhodného dne, nejasnosti a časté chyby při přebírání složek vlastního kapitálu do rozvahy nástupnické společnosti; nové možnosti při určení rozhodného dne (rozhodný den až ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku)
 • změny v účetních souvislostech přeměny – zejména změna okamžiku zaúčtování přecenění majetku do účetnictví, sestavení zahajovací rozvahy, změny ve struktuře zahajovací rozvahy
 • změny společenské smlouvy / stanov / výše základního kapitálu / společníků společnosti zúčastněné na přeměně v průběhu přeměny (po zveřejnění projektu, avšak před zápisem přeměny)
 • vzdání se práva v procesu přeměn (zejména na výměnu akcií či obchodních podílů), jeho omezení a právní důsledky
 • vystoupení ze společnosti v rámci přeměny
 • ochrana věřitelů
 • ochrana minoritních společníků
 • schvalování projektu přeměny a jeho náležitosti / zrušení projektu přeměny vs. zrušení přeměny, zánik projektu přeměny ex lege, odstoupení od něj
 • zápis přeměny do obchodního rejstříku
 • právo na dorovnání, odpovědnost za škodu
 • neplatnost projektu přeměny a neplatnost přeměny
 • problémy právního nástupnictví v důsledku přeměny
 • fúze
  • fúze společností různých právních forem (kombinace se změnou právní formy nástupnické společnosti)
  • nové vklady / vydávání nových akcií v nástupnické společnosti z majetku zanikající, popř. nástupnické společnosti a naopak výplaty společníkům ze snížení základního či jiných složek vlastního kapitálu v procesu fúze
  • ručení společníků nástupnické společnosti za závazky ostatních zúčastněných společností
  • zvláštnosti fúze mateřské společnosti do dceřiné a naopak
  • fúze předlužených či jednočlenných společností, společností s týmž okruhem společníků
  • zvláštnosti fúzí společností s ručením omezeným a akciových společností
  • přeshraniční fúze (přípustné formy a druhy, vybraná specifika oproti vnitrostátním fúzím)
 • daňové souvislosti fúze – dopady na společnost a společníky
 • rozdělení
  • formy a druhy vnitrostátních rozdělení
  • formy a druhy přeshraničních rozdělení, nová právní úprava těchto rozdělení
  • projekt rozdělení
  • rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem (k nule) / rozdělení se zánikem účasti společníka v rozdělované společnosti
  • ochrana věřitelů a dlužníků při rozdělení
  • zvláštnosti rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
 • daňové souvislosti rozdělení a odštěpení – dopady na společnost a společníky
 • převod jmění na společníka
  • zvláštnosti převodu jmění v jednotlivých formách společností
  • zvláštnosti přeshraničního převodu jmění
 • změna právní formy
  • vybrané aktuální otázky
  • přeshraniční změna právní formy / přeshraniční přemístění sídla

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit