Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vznik, změna, zánik obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi s výhledem na stav po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.11.2011, 4. 11. 2011, 5. 11. 2011, 6. 11. 2011
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
11230

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem intenzivního čtyřdenního semináře je do nejmenších podrobností rozebrat aktuální otázky a problémy závazkového práva, které se týkají vzniku, změny a zániku závazkových vztahů, resp. práv a povinností z nich, a mají tak zásadní význam pro výkon podnikatelské praxe. Hlavní náplň výkladu bude tvořit právní úprava v obchodním zákoníku. Stranou však nezůstanou ani ta ustanovení obecného práva občanského, která se uvedeným otázkám věnují a často se uplatňují při podnikání. Důraz bude kladen na zmapování bohaté (a mnohdy průlomové) judikatury, zvláště z posledních let, která se váže ke každé z probíraných otázek a jejíž objem každý měsíc narůstá, na analýzu této judikatury a na objasnění jejího významu pro právní a podnikatelskou praxi. U každého probíraného tématu seminář také nastíní stav právní úpravy, bude-li přijat nový občanský zákoník, a seznámí posluchače se základními změnami oproti dnešnímu právu, aby se mohli předem připravit na revoluční změny, které nastanou od 1. ledna 2013.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • právní úkon v obchodním právu – předpoklady vzniku (platnosti) a účinnosti
  • forma (písemná, ústní, kombinovaná, „elektronická“)
  • účinnost (zpětná, odložená, podmínky, doručení)
  • určitost, vážnost (simulace / disimulace, vnitřní výhrada, nejasný účel)
  • srozumitelnost (úkon učiněný v cizím jazyce)
  • svoboda projevu vůle (bezprávná výhružka v obchodním právu)
  • předpoklady a důsledky „omluvitelného“ omylu
  • neplatnost pro rozpor se zákonem
  • dobré mravy, zásady poctivého obchodního styku
  • zvláštnosti interpretace
  • nový občanský zákoník: koncept právního jednání a jeho zásadní odlišnosti od stávajícího režimu
 • průběh a hlavní praktická úskalí kontraktačního procesu
  • povinnosti ve stádiu jednání o smlouvě a odpovědnost za jejich porušení
  • oferta, akceptace, jejich náležitosti a účinky
  • konkludentní, reálné přijetí nabídky, zásada plného konsenzu
  • všeobecné smluvní podmínky a jejich právní režim
  • průniky ochrany spotřebitele do obchodněprávních vztahů
  • nový občanský zákoník a jeho zásadní odlišnosti od stávajícího režimu
 • změna obchodního závazku
  • privativní vs. kumulativní novace, dohoda o narovnání
  • posunutí splatnosti / dohoda o splátkovém kalendáři po nastalém prodlení
  • změna neplatného / splněného závazku
  • prodlení dlužníka
  • prodlení věřitele
  • postoupení pohledávky (smlouvy?)
  • převzetí dluhu / přistoupení k závazku / převzetí plnění
  • nový občanský zákoník a jeho zásadní odlišnosti od stávajícího režimu
 • zánik obchodního závazku
  • splnění
  • započtení
  • nemožnost plnění
  • (částečné) vzdání se práv
  • odstoupení od smlouvy
  • nový občanský zákoník a jeho zásadní odlišnosti od stávajícího režimu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit