Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jednatel, představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit, likvidátor s výhledem na stav po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.10.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11228

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je detailně rozebrat vybrané aktuální problémy spojené se vznikem, výkonem a zánikem funkce jednatele společnosti s ručením omezeným a člena představenstva, dozorčí rady či výboru pro audit akciové společnosti, jakož i likvidátora obou zmíněných forem společností, které v praxi nejčastěji vyvolávají nejasnosti či spory, a podat přehled o dostupné judikatuře Nejvyššího soudu ČR i vrchních soudů (včetně judikátů z oblasti trestního práva) k těmto otázkám. Výklad přiměřeně zohlední i základní rysy právní úpravy po nabytí účinnosti nového zákona o obchodních korporacích, aby se posluchači mohli včas připravit na hlavní změny, které si jeho přijetí vyžádá.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • vznik a zánik funkce
  • předpoklady výkonu funkce
  • jmenování, volba, kooptace, opětovná volba, okamžik vzniku funkce
  • volby členů dozorčí rady mezi zaměstnanci
  • uplynutí funkčního období, odvolání, odstoupení, okamžik zániku funkce
  • problém neodvolatelnosti jednatele / likvidátora - společníka
  • zkrácení / prodloužení funkčního období ve společenské smlouvě / stanovách
  • důsledky vadného jmenování / odvolání, zdánlivý výkon funkce, faktický vedoucí
  • specifika jednočlenné společnosti
  • základní změny po přijetí zákona o obchodních korporacích
 • působnost jednatele / představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit / likvidátora
  • pojem a rozsah obchodního vedení, problematika pokynů k obchodnímu vedení od ostatních orgánů společnosti, třetích osob
  • kontrolní pravomoci (jednotlivých) členů dozorčí rady / výboru pro audit, otázky subordinace zaměstnanců společnosti dozorčí radě
  • postavení výboru pro audit ve struktuře orgánů společnosti
  • delegace „působnosti“ uvnitř či vně společnosti
  • základní změny po přijetí zákona o obchodních korporacích
 • práva a povinnosti
  • souběžné pracovní poměry / obchodněprávní vztahy ke společnosti
  • odměňování
  • péče řádného hospodáře / odborná péče, mlčenlivost, loajalita, povinnosti při insolvenci
  • zákaz konkurence, vnitřní omezení
  • specifika při duálních mandátech v rámci koncernu
  • odpovědnost za škodu, ručení věřitelům, přímá odpovědnost třetím osobám (společníkům, věřitelům), trestněprávní odpovědnost
  • základní změny po přijetí zákona o obchodních korporacích
 • pravidla kolektivního rozhodování
  • jednání per rollam, hlasování v nepřítomnosti, distančně
  • zápis, jeho náležitosti a vady
  • neplatnost usnesení, právní důsledky a možnosti soudní ochrany
  • základní změny po přijetí zákona o obchodních korporacích

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit