Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva o dílo ve výstavbě

Obchodní a občanské právo, Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Ivana Štenglová

docentka Právnické fakulty University Karlovy, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Smlouva o dílo je jedním z nejfrekventovanějších a také nejsložitějších smluvních typů upravených občanským zákoníkem. Je také jedním ze smluvních typů, ze kterého vzniká velký počet soudních i rozhodčích sporů. Právní úprava smlouvy o dílo v novém občanském zákoníku sice v mnohém vychází z dřívější úpravy v obchodním, popřípadě občanském zákoníku, přesto však přináší řadu nových prvků a k velmi zásadním změnám došlo i v navazujících právních úpravách. Lze proto očekávat, že se budou postupně v podnikatelské praxi objevovat nové, dosud judikatorně neřešené problémy. Určité nejasnosti vyplývají z právní úpravy smlouvy o dílo zejména ve vztahu k uplatňování práv z vad díla a lze říci, že začleněním obecné úpravy vadného plnění a modifikací původní úpravy uplatňování práv z odpovědnosti za vady nový občanský zákoník jednoduchosti úpravy příliš nenapomohl. Určité problémy vznikají i v souvislosti se vztahem mezi odpovědností za vady a zárukou poté, co již občanský zákoník neupravuje zákonnou záruku za vady.

Cílem semináře je podat komplexní výklad právní úpravy vztahů ze smlouvy o dílo v  občanském zákoníku, včetně procesů vedoucích k jejímu uzavření, problémů vznikajících v průběhu plnění a důsledků jejího porušení. Výklad bude doplněn příklady použitelné judikatury.

Pozornost bude věnována zejména problematice:

 • uzavírání smlouvy o dílo ve výstavbě,
 • jednání podnikatelů při jejím uzavírání a změně,
 • obchodních podmínek a obchodních zvyklostí,
 • změn uzavřené smlouvy,
 • vlastnického práva k předmětu díla,
 • nesení nebezpečí škody,
 • provedení díla,
 • vad díla a jejich právních následků,
 • záruky za vady,
 • doby plnění, včetně zvláštní úpravy doby plnění mezi podnikateli a orgány veřejné moci,
 • prodlení a jeho důsledků,
 • povinnosti k náhradě škody,
 • zániku závazků ze smlouvy o dílo ve výstavbě,
 • zvláštní úpravy stavby jako předmětu díla.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit