Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) a občanský zákoník (89/2012 Sb.) otevřely (ve srovnání s obchodním zákoníkem) mnohem větší prostor pro autonomní úpravu vnitřních poměrů akciové společnosti ve stanovách, a to jak v oblasti akcionářských práv, tak v organizační a majetkové struktuře společnosti. Pro korporátní praxi však není snadné nalézt limity této „nově nabyté“ svobody. Nesnadno se v praxi rozlišuje mezi kogentní úpravou, již je nutno beze zbytku respektovat, a dispozitivními ustanoveními, od kterých se akcionáři mohou odchýlit. A není divu. Koncepce kogentnosti a dispozitivity v „novém“ civilním právu, stejně jako vymezení tzv. statusových otázek úpravy kapitálových společností totiž nejsou dostatečně vyjasněny ani na poli doktrinálním. Praxe tak naráží na otázky mezí při vytváření druhů akcií, při nastavování pravidel pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, při úpravě vnitřní struktury, omezení dispozic s akciemi či vztahů mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i v dalších oblastech „života“ společnosti. Při tom k rozhodnutí valné hromady, jímž se mají změnit stanovy akciové společnosti tak, že by se dostaly do rozporu s kogentními pravidly, se nepřihlíží.

Cílem semináře je pokusit se definovat v obecné poloze klíč pro rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel zákonné úpravy akciové společnosti, a následně podle něj určit, jaké oblasti si akcionáři mohou (či nemohou) upravit ve stanovách odlišně od zákona či nad jeho rámec, a jak (jakým způsobem) tak mohou učinit.

Seminář je určen jak pro management akciových společností a jejich akcionáře, tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Lektoři se zaměří zejména na následující otázky:

 • Kriteria rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel
 • Důsledky odchýlení se od kogentní zákonné úpravy
 • Tvorba druhů akcií - obecně
  • modifikace práv akcionářů, upravených zákonem
  • přidávání dalších, zákonem nepředvídaných práv akcionářů, a limity takové tvorby druhu akcií
  • odebírání práv předpokládaných zákonem, a limity takové tvorby druhu akcií
 • Práva a povinnosti akcionářů, zejména
  • která práva lze upravit ve stanovách odchylně od zákonné úpravy, a jak?
  • která práva lze akcionářům zcela (bez náhrady) odebrat?
  • která práva lze rozšířit, a jak?
  • jak upravit právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, , povinnost splatit emisní kurs, povinnost loajality či práva kvalifikovaných akcionářů?
  • úprava příplatků mimo základní kapitál
 • Volené orgány společnosti, zejména
  • lze modifikovat, a pokud ano, v jakém rozsahu okamžik a způsob vzniku a zániku funkce?
  • lze zužovat nebo rozšiřovat předpoklady výkonu funkce a s jakými důsledky?
  • lze stanovit odchylně od zákona pravidla pro schvalování a uzavírání smlouvy o výkonu funkce?
  • lze upravovat právo účasti na zasedání orgánu a hlasovací právo členů volených orgánů stanovami, popř. jak?
  • lze ve stanovách modifikovat povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a důsledky jejího porušení?
 • Valná hromada, zejména
  • jak lze upravit pravidla pro svolávání valné hromady odchylně od zákona?
  • lze stanovami upravit podmínky účasti akcionářů na valné hromady odchylně od zákona?
  • jaké jsou limity úpravy sistace hlasovacího práva akcionáře a podmínky pro jeho výkon, modifikace práva dávat návrhy a protinávrhy a práva požadovat vysvětlení?
  • existují limity pro úpravu schopnosti valné hromady k usnášení a přijímání rozhodnutí?
  • lze stanovami upravit požadavek na notářský zápis, jímž se ověřuje přijetí rozhodnutí?
  • lze (a pokud ano, jak) měnit působnost valné hromady založenou zákonem?
 • Zastupování členy statutárního orgánu, zejména
  • jak lze upravit stanovami způsob zastupování a jeho možnosti/limity
  • lze vyloučit některé členy představenstva ze zastupování společnosti?
  • mohou stanovy určit, že zástupčí oprávnění náleží i členům správní rady?
 • Akcie a jejich náležitosti, zejména
  • lze upravit náležitosti akcií odchylně od zákona?
  • mohou stanovy určit, že společnost nevydá akcie jako cenný papír ani zaknihovaný cenný papír?
  • jakými způsoby lze omezit převoditelnost akcií?
  • je sjednání předkupního práva ve stanovách omezením převoditelnosti akcií?
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu akciové společnosti, zejména
  • lze sjednat nad rámec zákona i jiné způsoby zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
  • jaké způsoby zvýšení nebo snížení základního kapitálu musí předvídat stanovy?
  • lze stanovami určité způsoby zvýšení nebo snížení základního kapitálu vyloučit?
  • od jakých ustanovení zákona upravující zvýšení nebo snížení základního kapitálu se lze odchýlit?
 • Další možné sporné otázky, zejména
  • od jakých ustanovení zákona upravujících založení a vznik akciové společnosti se lze odchýlit?
  • od jakých ustanovení zákona upravujících zrušení a zánik akciové společnosti se lze odchýlit?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit